• Geslaagde presentaties PWS vwo en havo

Geslaagde presentaties PWS vwo en havo

Het is elk jaar weer een groot gebeuren: de presentatie door de eindexamenkandidaten vwo en havo van het profielwerkstuk (PWS) voor docenten en ouders. Woensdagavond 28 februari vond dit jaar de presentatie plaats: 68 verschillende onderwerpen passeerden de revue!

In het jaar voorafgaand aan het examenjaar wordt al een begin gemaakt met het PWS, zodat begin september bij de eerste tussenevaluatie onder meer een voorlopig onderzoeksplan kan worden gepresenteerd. Vervolgens wordt door de leerlingen in duo’s aan het profielwerkstuk gewerkt; een docent en eventueel een externe begeleider begeleiden het proces dat bestaat uit een oriëntatie-, onderzoeks-, ontwerp- en presentatiefase. Het eindcijfer voor het profielwerkstuk wordt uiteindelijk bepaald door het cijfer voor het proces (15%), voor het eindproduct (70%) en voor de presentatie (15%).