• Een veilige school

Een veilige school

Het Markland College wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen.

Om alle leerlingen en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving te kunnen bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we regels vastgesteld en wordt erop toegezien dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Convenant Schoolveiligheid.
In het convenant Schoolveiligheid staan afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid. Het gaat om de veiligheid rond de school, op het schoolplein, het schoolgebouw, de sfeer, omgangsvormen en de zorg voor leerlingen.

In het convenant zijn voor verschillende situaties handelingsprotocollen toegevoegd, zoals het pestprotocol, wat de gevolgen zijn bij gedragsproblemen, wanneer schorsing plaatsvindt, enzovoort.

> Convenant Schoolveiligheid
> Handelingsprotocollen Convenant Schoolveiligheid

Regels en richtlijnen
Om alle leerlingen en medewerkers van het Markland College een gestructureerde en veilige omgeving te kunnen bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, zijn er regels opgesteld. Op het leerlingen-, ouder- en personeelsportaal van de school staan de documenten betreffende Rechten en Plichten, het leerlingenstatuut en regels die gelden in en rond onze school.

stoppesten@markland.nl
Dat er goed, op een positieve manier met elkaar wordt omgaan en leerlingen en medewerkers zich veilig weten op school, vinden wij erg belangrijk. Pesten is dan ook 'not done'. Binnen het Markland College Zevenbergen is er een anti-pest coördinator werkzaam en is er het e-mailadres stoppesten@markland.nl, via welk iedereen pestgedrag kan melden.

Incidentenregistratie
Incidenten worden door ieder personeelslid schriftelijk gemeld. In en om de schoolgebouwen staan camera's.

Aanpassingen in het gebouw
Op de centrale trap in ons schoolgebouw geldt 'eenrichtingsverkeer'. Verder is de school toegankelijk voor mindervaliden.

Veilig Honk
Ter bevordering van de veiligheid op weg naar en van school hebben we in samenwerking met de gemeente Moerdijk het zogenoemde project Veilig Honk.
Leerlingen van buiten Zevenbergen kunnen tijdens hun fietstocht naar en van school met problemen terecht bij mensen die langs de fietsroute wonen.
De huizen waar leerlingen aan kunnen bellen zijn aan de buitenkant herkenbaar aan het bordje Veilig Honk.

> Kaart januari 2017 Veilig Honk
Klik hier voor de Veilig Honk adressen in de gemeente Moerdijk.

Veiligheidsbeleving
Elk schooljaar wordt een enquête afgenomen onder leerlingen en ouders om onder meer na te gaan hoe de leeromgeving wordt ervaren.
 
Uit de enquête onder onze derdejaars in het schooljaar 2017-2018:
Tevredenheid over sfeer op school: 7,3
Tevredenheid over veiligheid op school: 8,0
Duidelijkheid regels school: 6,8
 
Voorlichting
In samenwerking met de gemeente voeren we diverse projecten uit om leerlingen en ouders voor te lichten over bijvoorbeeld het belang van goed gezien worden in het verkeer (de fietsverlichtingsactie). Tevens wordt er een verkeerstveiligheidsdag gehouden en aandacht besteed aan hoe om te gaan met social media.