• Schoolkosten

Schoolkosten

Het Markland College vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor een aantal voorzieningen, activiteiten en bestemmingen. Elk gevraagd bedrag is vrijwillig en de ouders/verzorgers kunnen kiezen van welke voorzieningen zij wel of geen gebruik willen maken.

De school vraagt geen enkele verplichte bijdrage aan de ouders/verzorgers. Toelating tot de school, het onderwijs of examens wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan bij of krachtens de wet geregelde bijdrage. 

Boeken
Het Markland College biedt de leerlingen de mogelijkheid om de schoolboeken bij Van Dijk Educatie te bestellen. De kosten voor het huren van boeken worden door de school betaald. Wel wordt door Van Dijk Educatie een vrijwillige borg van € 75,-- gevraagd. Wij raden leerlingen aan om beschadigingen en onnodige slijtage te voorkomen, omdat de herstelkosten door Van Dijk Educatie bij de ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

Kopiëren en printen
Het Markland College biedt de leerlingen de mogelijkheid om op school te printen en te kopiëren. Nieuwe leerlingen betalen een vrijwillige bijdrage van € 20,--, waarvan ze kunnen printen en kopiëren. Wanneer de leerling voor minder dan € 20,-- kopieert/print, wordt het batig saldo meegenomen naar een volgend schooljaar. Een leerling die voor meer dan € 20,-- kopieert/print,kan saldo bijkopen. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een rekening.
Aan het eind van de middelbare schooltijd c.q. wanneer de leerling tussentijds de school verlaat, wordt het eventuele batig saldo teruggestort op de rekening van de ouders/verzorgers.

Schoolreizen, excursies en oriëntatiedagen
In een aantal leerjaren vinden educatieve activiteiten plaats. Deze worden door de school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar hiervoor krijgt de school geen bekostiging. Voor deze activiteiten geldt dat, wanneer de ouder/verzorger beslist hiervoor niet te betalen en dit heeft aangegeven in de bij de overeenkomst ouderbijdragen behorende specificatie, de school een vervangend programma tijdens de normale lestijd als alternatief biedt. De prijs varieert van € 40,-- tot € 65,--.

Diensten
Diensten zoals de huur voor de kluisjes, een tekendoos, een schoolkamp, een buitenlandreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ’de gebruiker betaalt’. Ouders/verzorgers beslissen zelf of hiervan gebruikgemaakt zal worden.

Gymkleding
Op het Markland College sporten we in een wit T-shirt en blauwe short of legging.

Lidmaatschap oudervereniging
Door betaling van € 5,-- wordt de ouder lid van de oudervereniging. 

Schoolkosten
Het overzicht schoolkosten 2017-2018 is opgenomen in onze schoolgids 2017-2018.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

  • Wanneer betaling zeer bezwaarlijk is, kunnen ouders zich voor gehele of gedeeltelijke ontheffing richten tot het College van Bestuur. Ouders die principieel bezwaar hebben tegen betaling van een gedeelte van de bijdragen worden verzocht voor 1 november contact op te nemen met de Centraal Ondersteunende Dienst van onze scholen.
  • Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van DUO–IB-groep.
  • Stichting Leergeld Noord-West Brabant stelt zich ten doel om kinderen uit Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert de mogelijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Met deze steun kunnen de kinderen ook deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten en krijgen ze de mogelijkheid om net zoals de andere leerlingen met een fiets naar school te gaan en het huiswerk thuis op de computer te maken.

Sponsoring
Het Markland College houdt zich aan de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs en de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant sponsoring zoals opgesteld door de besturen en onderwijsorganisaties.