• MR, oudercommissie en leerlingenraad

MR, oudercommissie en leerlingenraad

Binnen de school is er een medezeggenschapsraad, een betrokken oudercommissie en een enthousiaste leerlingenraad.

Een aantal leden van de medezeggenschapsraad Zevenbergen (MR) heeft ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden, ouders/ verzorgers en leerlingen van het Markland College Zevenbergen. De MR is binnen het onderwijs het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Ze geeft adviezen en heeft soms instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben.

Verder denkt ze o.a. mee over het schoolplan, het schoolfonds, het personeelsbeleid, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties. De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij het schoolbestuur en de rector.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van het Markland College Zevenbergen en de medezeggenschapsraad van het Markland College Oudenbosch maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College. De GMR houdt zich bezig met de rechtspositie van het personeel en de centrale kaders van het beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

Samenstelling medezeggenschapsraad Markland College Zevenbergen schooljaar 2019-2020:

Personeel
Dhr. J. Sprangers (voorzitter MRZ en secretaris GMR)
Mw. M. Leijten (secretaris MRZ)
Dhr. M. van Elzakker (tevens lid GMR)
Dhr. M. van Vliet

E-mail (personeelsgeleding):
mrz@markland.nl

Ouders
Dhr. J. van Ree
Mw. J. van der Woude

E-mail (oudergeleding):
oudergeledingmrz@markland.nl

Leerlingen
Ziyal van der Vossen
Niels van Popta

Oudercommissie
Op onze school hebben we een zeer betrokken, actieve en enthousiaste oudervereniging c.q. oudercommissie. Er worden regelmatig vergaderingen gehouden waarbij ook de rector en/of een teamleider aanwezig is. De leden van de vereniging verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten zoals bij de open dag en de versieringen op school in de decembermaand.

Bestuur oudercommissie
Voorzitter: Mw. K. de Groot
Secretaris: Mw. M. Ooijen 
Penningmeester: Mw. J. Machielse

E-mail Oudercommissie Markland College Zevenbergen:
OCMarklandZevenbergen@outlook.com

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Markland College Zevenbergen telt momenteel bijna 20 leerlingen die zich in willen zetten voor diverse activiteiten. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de leerlingenraad regelmatig aan bij directievergaderingen. Ze bespreken dan zaken die onder de leerlingen leven. De leerlngenraad wordt begeleid door twee docenten, mevrouw De Swart en mevrouw Van der Harst.

Heb jij een idee of opmerking, of wil je graag deel uit maken van de leerlingenraad? Laat dan een bericht achter in de ideeënbus. Deze hangt in de centrale hal/ronding van het schoolgebouw. Je kunt ook een e-mail sturen.

E-mail Leerlingenraad Markland College Zevenbergen: leerlingenraadzevenbergen@markland.nl

De leerlingenraad heeft ook eigen Instagramaccount.