• MR, oudercommissie en leerlingenraad

MR, oudercommissie en leerlingenraad

Binnen de school is er een medezeggenschapsraad, een zeer betrokken en actieve oudercommissie en een enthousiaste leerlingenraad.

Leden van de medezeggenschapsraad Zevenbergen (MR) hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders/ verzorgers en leerlingen zitting hebben, is binnen het onderwijs het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Ze geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben. Verder denkt ze mee over het schoolplan, het schoolfonds, het personeelsbeleid, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties. De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij het schoolbestuur en de directie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van het Markland College Zevenbergen en de medezeggenschapsraad van het Markland College Oudenbosch maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College. De GMR houdt zich bezig met de rechtspositie van het personeel en de centrale kaders van het beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

Samenstelling medezeggenschapsraad Markland College Zevenbergen schooljaar 2018-2019:

Personeel
Dhr. J. Sprangers (voorzitter MRZ en secretaris GMR)
Mw. M. Leijten (secretaris MRZ)
Dhr. M. van Elzakker (tevens lid GMR)
Dhr. M. van Vliet

E-mail (personeelsgeleding) : mrz@markland.nl

Ouders
Dhr. M. Brouwer (lid MRZ en GMR)
Mw. J. van der Woude

Leerlingen
Sven van Geel (lid MRZ en GMR)
Niels van Popta

Oudercommissie
Op onze school hebben we een zeer betrokken, actieve en enthousiaste oudervereniging c.q. oudercommissie. Er worden regelmatig vergaderingen gehouden waarbij ook de directeur en/of een teamleider aanwezig is. De leden van de vereniging verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten zoals bij de open dag, de versieringen op school in de decembermaand, enzovoort.

Bestuur oudercommissie
Voorzitter: Geryos Baeten
Secretaris: Mw. M. Ooijen 
Penningmeester: Jetty Machielse
E-mailadres oudercommissie Markland College Zevenbergen: OCMarklandZevenbergen@outlook.com

E-mails die zijn verstuurd naar het oude e-mailadres van de oudercommissie zijn mogelijk niet aangekomen. Indien u geen antwoord heeft ontvangen, graag nogmaals naar het bovenstaande adres versturen. Onze excuses voor dit ongemak.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Markland College Zevenbergen telt momenteel bijna 20 leerlingen die zich in willen zetten voor diverse activiteiten. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de leerlingenraad, die begeleid wordt door docente mevrouw De Swart en docente mevrouw Van der Harst, regelmatig aan bij directievergaderingen om zaken die leven onder de leerlingen, te bespreken. 

Heb jij een idee, opmerking, aanvulling of wil je deel uitmaken van de leerlingenraad? Laat dan een bericht achter in de ideeënbus (die hangt in de centrale hal/ronding) of stuur een mailtje naar leerlingenraadzevenbergen@markland.nl

De leerlingenraad heeft een eigen Instagram account:
https://www.instagram.com/leerlingenraad_mlc_zevenbergen/