• Zorg voor jeugd

Zorg voor jeugd

Basiszorg: leerlingbegeleiding
Onze leerlingbegeleiding is gekoppeld aan teams. Iedere leerling heeft een eigen mentor die deel uitmaakt van dat team.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouders. De begeleiding van de mentor richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling. 

Als blijkt dat de leerling problemen heeft waardoor de leerresultaten niet overeenkomen met de capaciteiten, dan wordt dit besproken in het team. Het team kan tot de conclusie komen dat de desbetreffende leerling extra zorg nodig heeft. De leerling wordt in dat geval aangemerkt als zorgleerling.

Speciale zorg: het zorgteam
Een zorgleerling krijgt extra ondersteuning van het zorgteam. Dit team heeft alle zorgleerlingen in beeld. Het team kan bestaan uit een zorgcoördinator, de voorzitter van dit team en een aantal specialisten, zoals een counselor, remedial teacher, schoolmaatschappelijk werkende, orthopedagoog en een individueel trajectbegeleidster.
Het zorgteam kan meer specialistische hulp bieden aan leerlingen met leerbelemmeringen en sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen.
Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar en bespreekt dan de zorgleerlingen.
Het teamoverleg wordt zes keer per jaar versterkt met specialisten van buitenaf zoals de wijkagent, de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

Externe zorg
Soms is het interne zorgaanbod voor onze leerlingen niet afdoende en verwijst de school de ouders en de leerling naar deskundigen buiten de school of naar een school of een traject waar die specifieke zorg wel mogelijk is.
Bij het verlenen van de juiste zorg wordt vooraf altijd met de ouders besproken welke deskundige zorg de school kan bieden.

Zorg voor Jeugd
De Stichting Markland College is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren.
Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan - in het belang van de jeugdige en zijn ouders - hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft - vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.
Binnen onze organisatie kan het zorgteam zorgsignalen afgeven aan Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal wordt alleen afgegeven wanneer het team de leerling en/of zijn/haar ouders hierover heeft geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal, wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd.
In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een leerling. Als er twee of meer signalen over dezelfde leerlingen in het systeem staan, wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen.
Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de leerling en of het nodig is om, in overleg met betrokken partijen, een hulpverleningsplan op te stellen.
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Plusvoorziening
Op 1 maart 2011 is de Plusvoorziening, een initiatief van het Samenwerkingsverband VO regio Roosendaal, van start gegaan. De Plusvoorziening richt zich op overbelaste jongeren die cognitief de mogelijkheid hebben om een startkwalificatie te behalen, maar door een opeenstapeling van problemen een groot risico lopen op (maatschappelijke) uitval.

Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant (OPPB)
Wanneer wordt aangevraagd, komt een medewerker van de Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant (OPPB) naar onze school.
Onderzoek en behandeling van leer- of gedragsproblemen bij kinderen en jongeren zijn de specialiteit van OPPB, die op maat gemaakte diagnostiek en behandeling aanbiedt.
OPPB: “We zijn er voor het kind. Daarnaast ondersteunen we de ouders en, wanneer dat nodig is, ook leerkrachten en schoolteams. Op een effectieve en persoonlijke manier, met een solide basis en vanuit de diverse kwaliteiten die ons team rijk is. Met als uiteindelijk doel een kind dat verder kan groeien, op weg naar zelfstandigheid.”

Voor meer informatie: mevrouw J. Verbaten MSc, zorgcoördinator Markland College Zevenbergen.
Website OPPB: www.oppb.nl.

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
In het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. (SWV ROOS VO) werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Op de site van het samenwerkingsverband vindt u alles wat u maar wil weten over passend onderwijs en ons samenwerkingsverband.